REGULAMIN
  § 1
  Postanowienia ogólne
1. Działalność Skajfan obejmuje jedynie wynajem sprzętu wodnego na obszarze Doliny Baryczy.
2. Firma Skajfan nie zatrudnia przypadkowych ludzi oraz działa w pełni legalnie.
3. Organizatorem spływu jest zawsze pełnoletnia osoba będąca najemcą sprzętu wodnego.
4. Korzystający ze sprzętu zobowiązani są do przestrzegania ogólnoprzyjętych zasad bezpieczeństwa.
5. Organizator spływu zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo uczestników spływu.
6. Firma Skajfan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uczestników spływu ich zachowanie jak i z tytułu nieszczęśliwych wypadków.
  § 2
  Warunki rezerwacji
1. Aby zapytać się o dostępność terminu i sprzętu należy skorzystać z formularza kontaktowego lub zadzwonić pod jeden z dostępnych numerów telefonu. Odpowiedź na pytanie z formularza zostanie udzielona w możliwie najszybszym czasie.
2. Cena za świadczenie usług ustalana jest na podstawie cennika zamieszczonego na stronie.
3. Rezerwacja terminu, sprzętu i akceptacja warunków następuje po wpłacie 30% zaliczki na konto:
  Skajfan Jacek Barański
15 1020 5297 0000 1202 0080 0045 Bank PKO BP w Miliczu
  Tytuł: Imię i Nazwisko osoby wynajmującej oraz termin wynajmu.

Brak wpłaconej zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Dokonanie pełnej rezerwacji obliguje wynajmującego do pokrycia kosztów wynajmu sprzętu w zamówionej ilości.

4. Pozostała kwota musi zostać uregulowana najpóźniej w dniu wynajmu, przed podpisaniem umowy i przekazaniu sprzętu oraz rozpoczęciu świadczenia usług.
  § 3
  Warunki odstąpienia od umowy
1. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie dłuższym niż 5 dni przed datą jej rozpoczęcia, firma Skajfan dokona zwrotu osobie wynajmującej całej wpłaconej kwoty.
2. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie krótszym niż 5 dni przed datą jej rozpoczęcia, firma Skajfan zastrzega sobie prawo do zatrzymania całej wpłaconej zaliczki.
3. Firma Skajfan ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych. W takim wypadku całość wpłaconych pieniędzy zostanie zwrócona osobie wynajmującej.
4. Firma Skajfan zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wpłacona zaliczka w takim wypadku nie będzie zwracana.
  § 4
  Obowiązki najemcy sprzętu
1. Zapoznać się z regulaminem spływu i zasadami bezpieczeństwa na spływie kajakowym.
2. Zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem na wodzie.
3. Nie spożywać alkoholu i innych środków odurzających oraz pod ich wpływem korzystać ze sprzętu.
4. Udzielać pomocy w razie potrzeby innym uczestnikom korzystającym ze sprzętu wodnego.
5. Nie zanieczyszczać akwenów wodnych oraz miejsc postoju czy biwakowania.
6. Zawsze płynąć w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
7. Dbać o powierzony sprzęt turystyczny zwłaszcza podczas wodowania oraz przenosek.
8. Osoba wynajmująca odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego pełną odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu o identycznych parametrach po cenie rynkowej.
9. Wynajmujący przed rozpoczęciem spływu zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym.
10. Organizator zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie wynajmu.
  § 5
  Postanowienia końcowe
1. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz przejęciem odpowiedzialności za powierzony sprzęt na czas wynajmu.
2. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez firmę Skajfan w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 

Informacja o ochronie Twoich danych osobowych zgodnie z RODO

 1. Administratorem danych jest Skajfan Jacek Barański z siedzibą w Miliczu, Mickiewicza 24/7 e-mail: skajfan@o2.pl.
 2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Dane nie będą udostępnianie osobom nieuprawnionym a po okresie realizacji, rozliczenia i przedawnienia roszczeń oraz minięcia ustawowego okresu przechowywania dowodów księgowych bezpowrotnie zniszczone.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).